توجه به مقوله حجاب و اثرات آن در فضای جامعه می تواند باعث تحکیم این موضوع گردد. شاید بیشترین راه ترویج حجاب در جامعه  تحکیم مبانی و فلسفه آن و در عین حال ترویج  اثرات مثبت ان می تواند تاثیرگذارباشد.

رصدنمای ملی  بزرگترین طرح ملی جهت شناسایی، ارزیابی و معرفی آثار و محصولات فرهنگی حوزه عفاف و حجاب، از فعالین فرهنگی و رسانه‌ای، هنرمندان، اندیشمندان حوزه و دانشگاه، و تولیدکنندگان محصول در این حوزه، دعوت به ثبت اثر می نماید.

۱۳۹۵۰۸-۳۹۹۸۸۱-۱۴۳۹۴۴۶۰۹۶رصدنمای ملی، در پی شناسایی محصولات حوزه عفاف و حجاب می‌باشد. تولیداتی که به ترویج حیا و عفت در جامعه می‌پردازد. اگر دست به تولید اثری در این حوزه زده‌اید، مشخصات مولف و اثر را در سایت این طرح ثبت نام نموده و یک نسخه از اثر را  ارسال نمایید. همچنین در صورتی که تهیه کننده اثر نیستید و اثری را در یکی از حوزه‌های ۱۴ گانه می‌شناسید، می‌توانید با تکمیل فرم، محصول را معرفی نمایید.

دریافت فایل تصویری

لازم به ذکر است مهلت ارسال آثار به مدت دو هفته و تا ۳۱ مردادماه تمدید شد.