۷ خرداد ماه صومعه سرا میزبان سه شهید گمنام خواهد شد. چند روزیست جوانان صومعه سرا به صورت داوطلبانه برای آماده سازی قبور شهدا به پارک ابریشم میروند و در یک فضای دوستانه و معنوی مشغول به کار می شوند. گهگاهی با هم شوخی میکنند و میخندند اما هنگام کار جدی هستند، بعضی از آنها بنایی را در اردو های جهادی بسیج یادگرفته اند و حال از آن استعدادشان استفاده میکنند برخی فقط آمده اند تا ثوابی ببرند و از این غافله جا نمانند.

هر چند دقیقه به چند دقیقه یکی از بچه های گروه جمع را دعوت به صلوات میکند، مردم شهر از کنار این قبور میگذرند و نیم نگاهی به آن می اندازند،گویا نمیدانند چه خبر است….

image266498 shohada-32 shohada-30 shohada-31 shohada-28 shohada-29 shohada-27 shohada-26 shohada-25 shohada-24 shohada-22 shohada-23 shohada-21 shohada-20 shohada-19 shohada-18 shohada-17 shohada-16 shohada-15 shohada-14 shohada-13 shohada-12 shohada-11 shohada-10 shohada-8 shohada-9 shohada-7 shohada-6 shohada-5 shohada-4 shohada-3 shohada-1