«آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند.» این گزاره بازتاب آن چیزی است که از نزدیک به دو سال پیش و در جریان مذاکرات فشرده و پیچیده‌ی ایران و این کشور، بارها آمریکایی‌ها آن را اثبات کرده‌اند.

مذاکراتی که در چارچوب رسیدن به سندی جامع برای مسئله‌ی هسته‌ای ایران در جریان است. مذاکراتی فشرده که هرچقدر به نقطه‌ی پایان نزدیک‌تر می‌شود، آمریکایی‌ها بیشتر این گزاره را عملی می‌کنند. «رابطه با آمریکا برای کسانی که عهدشکنی این کشور را در دهه‌های پیش به‌عین ندیده‌اند، تبدیل به یک تجربه‌ی تاریخی می‌شود.» نقض عهد، تهدید، فشار و سیاست‌های خصمانه‌ی این کشور که کمتر توسط نسل جوان رؤیت شده است، در طول این دو سال مشهود بوده و هست. در راستای بازنمایی این فشارها، اندیشکده‌ی برهان مستند «شبح تهدید» را تهیه کرده است.

جهت دانلود کلیک نمایید:

دریافت نسخه فارسی

دریافت نسخه انگلیسی