زیبا کلام در این مناظره معتقد به عقب‌نشینی در برابر آمریکا بود و حمید رسایی راه حفظ مصالح ملی و عزت کشور را در پافشاری بر اصول و مقابله با زورگویی‌های آمریکا می‌دید و معتقد بود وادادگی در برابر غرب نه تنها موجب کاهش فشارها نمی‌شود بلکه فشارها را بیشتر خواهد کرد.

دریافت صوت