عربی:

دریافت با حجم ۸ مگابایت

انگلیسی:

دریافت با حجم ۵ مگابایت

فرانسوی:

دریافت با حجم ۵ مگابایت

اسپانیایی:

دریافت با حجم ۵ مگابایت

ژاپنی:

دریافت با حجم ۶٫۵ مگابایت

هندی:

دریافت با حجم ۵٫۵ مگابایت

اندونزیایی:

دریافت یا حجم ۵ مگابایت

عبری:

دریافت یا حجم ۴٫۵ مگابایت