سید مرتضی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ارزیابی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید احساس می کند که بخشی از رای هایش را از روشنفکران غرب زده کسب کرده و برای اینکه دل آن ها را هم به دست بیاورد باید یکسری کارها و حرکاتی انجام دهد که آنها از این دولت احساس نا امیدی نکنند. آن ها یکسری حرکت های فرهنگی را در جامعه تست می کنند ، اگر دیدند حزب اللهی ها ، متدینین ، علما و مراجع عکس العمل نشان دادند عقب نشینی می کنند اما اگر عکس العملی نشان داده نشد به سراغ حرکت دیگری می روند.

وی تصریح کرد: در مجموع احساس ما این است که وزارت ارشاد به سمتی حرکت می کند و روشی را درپیش گرفته است که پیش از این در گذشته هم تجربه شده است ، اما اینبار این ها قدری زرنگ تر هستند و بیشتر احتیاط می کنند. آینده خوشی برای وزارت ارشاد نمی بینیم و امید واریم که آقای جنتی متوجه شوند و در صدد اصلاح این مجموعه برآیند و نگذارند کار به جایی برسد که مراجع محترم عکس العمل نشان دهند و خدایی نکرده در آینده حتی در حد فسخ این مجموعه اعلام نظر کنند.

حسینی در بیان ویژگی های وزارت ارشاد اسلامی گفت: الناس علی دین ملوکهم ؛ خط دهی اصلی عرصه فرهنگ در حوزه  سینما ، تئاتر ، موسیقی ، کتاب و… را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  بر عهده دارد ؛ طبیعی است انتظار جامعه  از وزارت ارشاد این است که خط انقلاب و نظام را دنبال کند. اگر قرار بود خط غرب دنبال شود ، خوب در زمان شاه اینگونه بود! پس مردم برای چه انقلاب کردند؟ انقلاب کردند که در مسیری با مبانی دینی و فرهنگ انقلابی حرکت کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید روح انقلابی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دمیده شود و مسئولین فرهنگی انقلابی فکر و عمل کنند. سینما ، تئاتر ، موسیقی و … باید انقلابی باشد. آیا در حال حاضر سرود یا فیلمی را می بینیم که روح انقلابی را در مردم زنده کند؟ وظیفه ارشاد این است که در چارچوب انقلاب حرکت کند نه در چارچوبی که بعضی از روشنفکران غرب زده به دنبال آن هستند.