حضور زنان در تظاهرات ۱۳آبان سال ۵۷ در رشت راهپیمایی بزرگی قبل از پیروزی انقلاب از خیابان فلسطین رشت به سمت ورزشگاه تختی- سال ۱۳۵۷ سخنرانی و ایجاد راهپیمایی در شهر سنگر- ۲ ماه قبل از پیروزی انقلاب تظاهرات مردم چند روز قبل از پیروزی انقلاب تظاهرات ۱۳آبان-رشت تظاهرات ۱۳آبان سال ۵۷ در رشت تظاهرات ۱۳آبان سال ۵۷ در رشت۴