فکر اساسى این است که کارى کنید تا کشور از اَخم و تحریم دشمن ضربه نبیند.

راه‌هایى هست، کارهایى هست که میشود کرد…

میشود حربه تحریم را از دست دشمن گرفت… آمریکایى‌ها با کمال وقاحت دارند میگویند «اگر در قضیّه‌ى هسته‌اى ایران کوتاه هم بیاید، تحریمها یکجا و همه برداشته نخواهد شد»!

… من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هروقت میخواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به نقطه‌هاى امیدبخش حقیقى سپرد، نه به نقطه‌هاى خیالى! نه به نقطه‌هاى خیالى…

دانلود پوستر نقطه‌های خیالی از khamenei.ir