فعال جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی پیرامون دلیل بروز فتنه 88 گفت: جریان نفاق درونی که بیش از 20 سال مدیریت ارکان اجرایی نظام را برعهده داشت، در نهایت به سمت براندازی از درون آن هم با چراغ سبز دشمن رفت، و همین سبب بروز فتنه 88 شد.

هادی اصدق پور، با اشاره به ابعاد بی نظیر حضور مردمی در نه دی سال 88 مهمترین پیام 9دی را بصیرت بالای عموم مردم دانست و گفت: بسیاری از خواص جامعه در این فتنه مردود شدند، اما عموم مر دم به دلیل مطیع بودن در برابر امر رهبری از این آزمون سرفراز بیرون آمدند.

وی همچنین تبیین فضای عمومی کشور و غبار زدایی از واقعه 9دی برای عامه مردم را با توجه به استفاده از برنامه های رسانه ملی و حضور چهره های اثر گزار در معرفی پیام 9دی موثر دانست و در این زمینه افزود: روشنگری برای افراد و نفرات خاص در محافل کوچک تر و ارایه مستندات و گفتارهای همان زمان به صورت واضح تر و شفاف در افزایش بصیرت مردمی موثر خواهد بود.