هدف اصلی اردوی فصل رویش شکل دهی یک ارتباط جبهه ایِ فعالین فضای مجازی استان در قالب یک اردوی آموزشی-تفریحی بود که در پادگان شهید قصابیان شهر بابلسر برگزار شد.
گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش ????? ?????? ??? ?? ????? ??????-?????? ??? ???? گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش گزارش تصویری دوم از اردوی آموزشی-تفریحی فصل رویش