حرف بزنید، بگویید؛ یک‏ کلمه بیشتر هم نمی‏خواهد؛ لازم نیست یک سخنرانی بکنید. کسی که می‏بینید خلافی را مرتکب می‏شود . . . بگویید این کار شما خلاف است، نکنید؛ لازم هم نیست که با خشم همراه باشد. شما بگویید، دیگران هم بگویند. گناه در جامعه خواهد خشکید. ۱۳۷۰/۰۸/۱۵

درخت1-Copy 2181512042981266549 2825489759089963187