آمارهای روند رشد جمعیت درکشورنشان می دهد که رشد جمعیت در دهه ی گذشته نسبت به دهه های قبل کاهش چشمگیری داشته است.

همین امر سبب شد تا مقام معظم رهبری مدتی پیش ادامه یافتن سیاست های کنترلی جمعیت را ناکارآمد بدانند و ادامه ی آن را خطایی بزرگ بخوانند.

دریافت فایل