همایش شیرخوارگان حسینی به همت هیئت رزمندگان اسلام شهرستان فومن همزمان با سراسر کشور روز جمعه با حضور جمعی از مادران و کودکان در عزای حضرت علی اصغر(ع)، طفل معصوم و شش ماهه امام حسین(ع) برگزار شد.

شیرخوارگان-فومن-سراج (1) شیرخوارگان-فومن-سراج (2) شیرخوارگان-فومن-سراج (3) شیرخوارگان-فومن-سراج (4) شیرخوارگان-فومن-سراج (5) شیرخوارگان-فومن-سراج (6) شیرخوارگان-فومن-سراج (7) شیرخوارگان-فومن-سراج (8) شیرخوارگان-فومن-سراج (9) شیرخوارگان-فومن-سراج (10) شیرخوارگان-فومن-سراج (11) شیرخوارگان-فومن-سراج (12) شیرخوارگان-فومن-سراج (13) شیرخوارگان-فومن-سراج (14) شیرخوارگان-فومن-سراج (15) شیرخوارگان-فومن-سراج (16) شیرخوارگان-فومن-سراج (17) شیرخوارگان-فومن-سراج (18) شیرخوارگان-فومن-سراج (19) شیرخوارگان-فومن-سراج (20) شیرخوارگان-فومن-سراج (21) شیرخوارگان-فومن-سراج (22) شیرخوارگان-فومن-سراج (23) شیرخوارگان-فومن-سراج (24)