یک ورق روضه منتشر شد + دانلود
یک ورق روضه منتشر شد + دانلود

«یک ورق روضه» به شکل منظم در آدرس اینترنتی ۱varaqrozeh.samen-mag.ir و در قالب فایل JPEG و PDF و در اندازه مناسب برای چاپ، جهت استفاده هیات های مختلف ارائه می شود.

انتظار