اولین اجتماع بزرگ مداحان،شاعران و مدیران هیئت های گیلانی اولین اجتماع بزرگ مداحان،شاعران و مدیران هیئت های گیلانی اولین اجتماع بزرگ مداحان،شاعران و مدیران هیئت های گیلانی