بر خلاف تمامي سياستهاي افزايش جمعيت و دغدغه هاي اقتصادي كه در نظام وجود دارد و فعاليت قابل تقدير وزارتخانه هاي بهداشت و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي ليكن بخش هاي ديگر دولت همكاري لازم را در اين زمينه ندارند. سازمان هدفمندی یارانه ها از دريافت پرونده هاي ارسالي متولدین سال 1393 از سوي سازمان ثبت احوال خودداري يا درصورت دريافت، آن را به صورت راكد نگه مي دارد.

محمدباقر نوبخت، معاون نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهوری گفت: علت تعلق نگرفتن یارانه به متولدان جدید بروز نشدن اطلاعات خانوارها در سازمان هدفمندی است… برای پرداخت همه مطالبلات متولدین جدید اقدام خواهیم کرد!

کاریکاتور-قطع-یارانه