روی بطری همه نوشیدنی ها نوشته است «سرد بنوشید»؛

اما این نوشیدنی را باید گرم نوشید…!

دریافت با حجم 10.6 مگابایت