دومین نشریه الکترونیکی با موضوع ماهواره و آسیب های آن توسط وبسایت منوّر جهت بهره برداری منتشر شد.

برای دریافت کلیک کنیدasib-mahvare