استاد_پناهیان_جریان_افراطی_شیعه

دریافت | مستند صوتی فوق العاده زیبا با استفاده از بیانات حضرت امام رحمة الله و سخنان دیشب استاد پناهیان در جمع مدافعان حرم که به رسوا سازی این بیت نفاق پرداختن.

دریافت | فایل کامل سخنرانی دیشب استاد پناهیان در جمع مدافعان حرم