پوستر مذاکره | من به این مذاکرات خوشبین نیستم

طرحی برای جشنواره فرهنگی هنری تلنگر که توسط “وتر” طراحی شده است.