وضعیت بنفش دوران ما، که اگر علاج نشود از پا می اندازد.

8085396070068463523

منبع