فیلم چ بر اساس کتاب کردستان، نوشته‌ی شهید چمران، تهیه شده است. بنابراین به علاقمندان توصیه میشود همراه با تماشای این فیلم بسیار ارزشمند، کتاب ارزشمندتر کردستان را نیز مطالعه کنند.

حدود 30 صفحه از این کتابِ کم حجم مربوط به قضایای پاوه است.

خدا بود و دیگر هیچ نبوددریافت
رقصی چنین میانه میدانم آرزوستدریافت
لبناندریافت
بینش و نیایشدریافت
زیبا ترین سروده ی هستیدریافت
انسان و خدادریافت
کردستاندریافت