تشکیلات میتواند معبد باشد، ولی مبادا تبدیل به معبود گردد؛ اصول و ارز‌شهای عقیدتی و معنوی خودتان را در قالب تشکیلات حفظ، و بر صمیمیّت و همدلی بین اعضا تأکید کنید.

پیام شفاهی به تشکل‌های دانشجویی انقلابی؛ 23 بهمن 1392

5817353285575685199