معرفی کتاب/معیارهای حجاب و عفاف در زنان و مردان

قالب : عمومی

نویسنده :مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

ناشر : موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت

مناسب برای مکان ها : دانشگاه / حوزه علمیه / نهاد های عمومی

مناسب برای جنسیت : زن / مرد /

مناسب برای رده ی سنی : جوان ۱۹-۳۰ / بزرگسال۳۱وبالاتر /

مناسب برای افراد : خوش حجاب / – کم حجاب /

ویژگی های ممتاز :
از جهت ساختاری :تطابق عنوان و محتوی / تناسب قطعه و حجم / کیفیت صحافی / طراحی جلد / صفحه چینی وصفحه آرایی / کیفیت ویراستاری / ریزموضوع )متناسب با عنوان( / آوردن وکیفیت فهرست منابع،واژگان،اعلام / مشخص نمودن مخاطب کتاب در اول کتاب / تناسب روش به کار گرفته شده با موضوع / تناسب با فرهنگ و مبانی اسلامی و هنجارهای اجتماعی / امانتداری محتوایی / باز کردن ابعاد مختلف موضوع متناسب با حیطه کتاب
از جهت محتوایی :فهم آسان و انتقال خوب مفاهیم / صحت مطالب و عقلانی بودن آن ها