اقتصاد مقاومتی واژه ای که با تیزهوشی و درایت مقام معظم رهبری برای خنثی کردن دشمنی نظام سلطه در بعد اقتصادی جنگ نرم لحاظ شده است به تعبیر خودشان جهاد مقدسی است که باید برای پیش برد آن زیر بنای اساسی را طراحی و عملیاتی کرد.

اولین زیربنا که در ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم آورده شده تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی ، آموزشی ، رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی است ، اما در گفتمان سازی پس از بسط نظری یک موضوع ، مسئله یا اندیشه همت آن را دارد که فضا و عالمی را برای امتی فراهم کند تا ذهنشان به مسئله یا اندیشه ای اشتغال یابد و خویش را در بستر آمد و شد آن موضوع و مسئله و اندیشه بیابد .

در همین مسیر اولین گام در بسط نظری اقتصاد مقاومتی باید در دانشگاه زمینه ای برای تولید علم در حوزه اقتصاد مقاومتی در غالب کرسی های نظریه پردازی برگزار شده و با اتصال این نظریه ها به بخش های صنعت ، خدمات ، کشاورزی و تجارت شاهد عملیاتی شدن آنها باشیم .

در حوزه ی گفتمان سازی اولین بحثی که باید به آن توجه داشت مقابله این گفتمان با بحث ریاضت اقتصادی است و تبیین درست آن برای عموم جامعه و قشر های مختلف مردم می باشد که در اقتصاد مقاومتی هدف تحمل فشار و سختی و تنگ شدن فضای اقتصادی خانواده ها نیست بلکه توجه به مصرف درست تولید داخلی و بهره وری مناسب و مدیریت مناسب در درآمد ها و هزینه ها می باشد . در گفتمان سازی نکات قابل توجه ای وجود دارد که به آن می پردازیم :

۱ – اقناع فطری جامعه و پرهیز از رفتارهای دستوری

 چرا که در حوزه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه یک پدیده صرف مدیریتی و سیاسی باشد یک فعالیت فرهنگی را می طلبد .

۲ – برنامه ریزی منسجم و کار پیوسته

 در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی بدون برنامه و ناپیوسته عمل کردن نتیجه ای حاصل نخواهد شد .

۳ – توجه به کیفیت به جای کمیت در گفتمان سازی

 شاخص اصلی می باشد که نباید گرفتار نتیجه گرایی بیلان سالاری و گزارشات آماری شد بلکه باید در این فرایند گفتمان سازی مامور به تکلیف باشیم نه نتیجه و باید مراقبت کرد در این میان کیفیت فدای کمیت نشود .

۴ – فرآیند محوری

 نباید تصور شود که این کار در یک مقطع کوتاه و مشخص به اهدافش خواهد رسید ؛ زیرا این امر مثل هر پدیده ی فرهنگی – اجتماعی دیگر زمان بر است لذا این ویژگی اقتضا می کند امر گفتمان سازی مبتنی بر نگاه فرآیندی باشد .

۵ – تبلور یافتن در شیوه زندگی

برای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی باید آرمان ها و ارزشهای اسلامی و انقلابی و سبک زندگی دینی به روح کلی اقشار مختلف جامعه تبدیل شود و در شیوه زندگی مردم متبلور گردد که این مهم مستلزم جریان یافتن آن در سراسر مویرگ های حیات اجتماعی است .

۶ – تبلیغات جریان ساز و گفتمان ساز

همانطور که بیان شد گفتمان یعنی یک مفهوم و یا معرفت در برهه زمان در یک جامعه همه گیر شود . بر این اساس نسبت به آن مفاهیم و موضوعات باید تبلیغاتی صورت پذیرد که اولا جریان ساز باشند . ثانیا این تبلیغات فضای خاصی را به وجود آورده و گفتمان سازی کند .

نتیجه آن که وظیفه فرماندهان جنگ نرم و افسران این عرصه این است همان طور که مقام معظم رهبری این گفتمان سازی را در محیط علمی و آموزشی مطالبه نمودند با ظرافت و تیز هوشی در این حوزه وارد شده و آن را به گفتمان اساسی فضای دانشگاهی تبدیل نمایند .