پس از چند ماه که اردوی درست و حسابی نرفته بودیم خداروشکر دیروز هفتم تیر با بچه های موسسه به روستای سه صار رفتیم. صبح که حرکت کردیم ساعت ده به مقصد رسیدیم، بعد یه نیسان گرفتیم و رفتیم سمت آلیان یه جای با صفا. همونجا تو آب رفتیم و بعد نماز خوندیم بعدش هم نهار خوردیم، جای همه ی بچه هایی که نبودن خالی…بعد ناهار هم رفتیم اردوگاه برای فوتبال، والیبال و استراحت. موقع برگشت حاج آقا خداپرست برامون تو اتوبوس از طرح تابستان گفتن و برنامه ها رو ارائه دادند.