در روزهایی که شبکه های ضد انقلاب و وابسته به بهاییت در تلاشند تا با نشان دادن یک جنتلمن از شاه خائن، انقلاب را خیلی پیش پا افتاده تر از واقعیت تصویر کنند، سریال قابل تقدیر «گذر از رنج ها» در یک خط داستانی و دراماتیک همه آنچه بر این ملت در روزهای سخت قبل از بهمن۵۷ می رفته را به نمایش می کشد.

«گذر از رنج ها» با آغازی غیرقابل پیش بینی در میانه های داستان به نقطه اوجی می رسد که سخن از «آقا» به میان می آید. آقا منظور امام خمینی(ره) است که همه حرفش را می زنند، همه گروههای سیاسی و مبارز رهبریتش را پذیرفته اند و مبارزات تحت ارشادات او پیش می رود.

خان و خان سالاری، ظلم به مردم به نام رعیت و اجبار مردم به انتخاب نوع خاصی از زندگی و البته خفقان همه رنجهایی است که قرار است خانواده «دنیا» از آنها گذرکند.

دنیا که قرار است در خط محوری داستان نماد ملتی رنج کشیده باشد که علیرغم تلاش هایشان مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند، مادر یک خانواده ایرانی است که خود تحت ظلم خان سالاری دوره پهلوی بوده است و به اجبار به ازدواج پسر خان درآمده است. جبر و الزام که تلاش دنیا برای رهایی از آن در این سریال دیده می شود، را می توان دلیل شعار آزادی تلقی کرد.

گذر از رنج ها فیلم قابل احترامی است علیرغم همه سکانسهایی که شاید در نظر مخاطب عام اضافی به حساب بیاید مثل تاکید مفرط بر حرکت اتومبیل در جنگل که بخش مهمی از زمان قسمتهایی از این سریال را تشکیل می دهد.

فریدون حسن پور به خاطر اینکه انقلاب را این بار از وسط جنگل و زندگی یک خانواده روستایی  بیرون می کشد نیز قاب تحسین است. پرداخت قصه وار «گذر از رنج ها» مخاطب را طوری درگیر می کند که راضی نمی شود یک  قسمت از سریال را هم از دست بدهد.

مخاطب عام این سریال که این روزها منتظر است تا ببیند آخر این سریال چه می شود، روایت بخشی از تاریخ از ۱۳۱۸ تا۱۳۵۷ را تماشا می کند و پیچ و خم های یک زندگی(زندگی دنیا) نمونه کاملی از وضعیت سیاسی و اجتماعی آن روزهای ایران است.

روزهایی که در نتیجه حکومت پهلوی ۷۰ درصد مردم در روستاها از حداقل امکانات هم محروم بودند و در عوض تنها بخش کوچکی از تهران به عنوان نماد توسعه معرفی می شد و در همین حال خرج های کلان و فسادهای مستمر دربار هم چیزی برای ملت باقی نمی گذاشت. نتیجتا در همین فضا و علیرغم افزایش قیمت نفت و سود سرشار آن برای پهلوی چیزی عاید مردم نمی شد.

در کنار سیاه نمایی این روزها از وضعیت کشور و تعریف ممتد رسانه های انگلیسی، بهایی و ضد انقلاب از شاه بی لیاقت پهلوی و صرفا اقتصادی نشان دادن انقلاب، گذر از رنج ها مرور خاطراتی است از روزهای سیاه پهلوی که همه شئون زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می داده است؛ از ازدواج های زورکی تحت ستم خان های مورد حمایت شاه، تا مختل کردن زندگی یک خانواده عادی ایرانی.

اگرچه سینمای سیاه روشنفکری با حداقل مخاطب روزهای خوبی را سپری نمی کند، اما جریان اجتماعی گسترده ای حول سریال پرمخاطب «گذر از رنجها» به وجود آمده است. سن و سال دارها با دیدن روایت حسن پور زندگی پرمشقت آن روزها را در خفقان پهلوی به یاد می آورند و به جوان تر ها می گویند که دوره و زمانه خیلی بهتر شده است.