کتاب «شناخت، بررسی نقد کلامی جریان های انحرافی مهدویت» تالیف حسین حجامی، توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در ۴۴۴ صفحه  منتشر شد.

توجه به مهدویت زمینه پیدایش مدعیان مهدویت را فراهم آورده است. این مشکل در طول تاریخ وجود داشته است؛ ولی متاسفانه در چند سال اخیر رو به فزونی نهاده است. دشمنان اسلام با درک قدرت مهدویت در برانگیختن مردم و جلوگیری از ظلم و تجاوز بر آن شده اند در کشور های اسلامی از این نیروی نهفته به نفع خود بهره ببرند. آنان در ایران اسلامی نیط با شناسایی کسانی که به گونه ای مستعد این امرند و پشتیبانی پولی و رسانه ای می کوشند به نظام مقدس جمهوری اسلامی ضربه وارد کنند.

این کتاب پرداختی نقدآمیز به مدعیان مهدویت با رویکرد کلامی است.

بخش های اصلی این کتاب، سخنی با خواننده، مقدمه، فصل اول: کلیات و مبانی، فصل دوم: ویژگی های مشترک جریان های منحرف، فصل سوم: نقد و بررسی زیان ها و آسیب های رواج جریان های انحرافی مهدویت فصل چهارم: شناسایی و نقد و بررسی جریان های مدعی مهدویت، فصل پنجم: مدعیان بابیت هستند.

مهر/