کمیک متحرک زیر تلاشی برای نشر فرهنگ سیرخوانی و مطالعه هدفمند است که به همت موسسه مسیر و با اجرای استدیو فریم تهیه شده است.

موسسه مسیر در نمایشگاه کتاب امسال با کتاب سیرهای مطالعاتی مسیر۲ حضور دارد. مسیر۲ مجموعه سیرهای مطالعاتی به پیشنهاد اساتید و کارشناسان در موضوعات مختلف است.

دریافت فیلم