ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال 1368 لحظه وصال بـود. قــلبـى از کار ایستـاد که میلیـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـویت احـیا کرده بـود. بــه وسیله دوربین مخفـى اى که تـوسط دوستان امــام در بیمارستان نصب شده بـود روزهاى بیمارى و جریان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است. وقتى که گوشه هایـى از حالات معنوى و آرامـش امام در ایـن ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایى در دلها بر افکند که وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممکـن نیست. لبها دائمـا به ذکـر خـدا در حـرکت بود.

حقیقـتا مردم ایران عاشق امام خمینى بـودند و چـه شعار زیبا و گـویایى در سالگرد رحلتـش انتخاب کرده بـودند که:

عشق به خمینـى عشق به همه خوبیهاست.

درسالروز وفات بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) درزیرنگاهی کوتاه بر اندیشه ایشان در باب فرهنگ و وظیفه فرهنگی مدیران جامعه اسلامی انداخته ایم:

حضرت امام پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در روزهای آغازین تشکیل دولت موقت بیشترین اهتمام خویش را به بهبود وضعیت فرهنگی مبذول داشتند ، تا آنجاکه می توان گفت انقلاب اسلامی درنگاه ایشان انقلابی فرهنگی بود .

از نگاه حضرت امام تغییر فرهنگی مطلوب باید اهداف زیر را محقق نماید :

1- تربیت انسان کامل الهی

2- جبران عقب ماندگی فرهنگی

3- مبارزه با مظاهرفساد

4- ایجاد فرهنگ مستقل و رفع وابستگی فرهنگی

با نگاهی به بیانات حضرت امام قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی ، می توان به عمق اهداف فرهنگی از دیدگاه رهبری نهضت آگاه شد .

ایشان علت مخالفت خویش با فرهنگ عمومی زمان محمدرضا شاه را استعماری بودن آن وفراگیر شدن فساد درجامعه می دانند . امام درنطق تاریخی خود در بهشت زهرا ، علت مخالفت با رژیم شاه را این گونه توضیح می دهند :

ما کی مخالفت کردیم با تجدد ؟ مظاهرتجدد وقتی که ازاروپا وارد ایران شده است ، به جای تمدن، ما را به توحش کشانیده است . سینما یکی ازمظاهرتمدن است که باید درخدمت این مردم ودرخدمت تربیت این مردم باشد و شما می دانید که جوانان ما را اینها به تباهی کشانده اند وهمین طورسایر این جاها ، ما با اینها دراین جهات مخالف هستیم اینها به همه معنا خیانت کرده اند به مملکت ما .”

اهمیت امام خمینی به فرهنگ در وصیت نامه ایشان نیز متبلور شده است و ایشان در بخشی از وصیت نامه خود خطاب به وزارت ارشاد در همه اعصار گفته اند:

«وصیت اینجانب به وزارت ارشاد در همه اعصار خصوصا عصر حاضر که ویژگى خاص دارد، آن اسـت کـه براى تبلیغ حق مقابل باطل و ارائه چهره حقیقى جمهورى اسلامى کوشش کـنـنـد. مـا اکـنـون در ایـن زمـان کـه دست ابرقدرت ها را از کشور خود کوتاه کردیم ، مورد تـهـاجـم تـبـلیـغاتى تمام رسانه هاى گروهى وابسته به قدرت هاى بزرگ هستیم . چه دروغ هـا و تـهـمـت هـا کـه گـوینـدگان و نـویـسندگان وابسته به ابرقدرت ها به این جـمـهـورى اسـلامى نوپا نزده و نمى زنند. مع الاسف اکثر دولت هاى منطقه اسلامى که به حـکـم اسـلام بـاید دست اخوت به ما دهند، به عداوت با ما و اسلام برخاسته اند و همه در خـدمـت جـهـانـخواران از هر طرف به ما هجوم آورده اند و قدرت تبلیغاتى ما بسیار ضعیف و نـاتـوان اسـت و مـى دانـیـد کـه امـروز جـهـان روى تـبـلیـغـات مـى چـرخـد،

و بـا کـمـال تـاسـف ، نویسندگان به اصطلاح روشنفکر که به سوى یکى از دو قطب گرایش دارنـد بـه جـاى آن کـه در فـکـر اسـتقلال و آزادى کشور و ملت خود باشند، خودخواهى ها و فـرصـت طلبى ها و انحصار جویى ها به آنان مجال نمى دهد که لحظه اى تفکر نمایند و مـصـالح کـشـور و مـلت خـود را در نـظـر بـگـیـرنـد و مـقـایـسـه بـیـن آزادى و استقلال را در این جمهورى با رژیم ستمگر سابق نمایند و زندگى شرافتمندانه ارزنده را تـوام بـا بـعـض آنـچه را که وابستگى و نوکرمابى و ثنا جویى و مداحى از جرثومه هاى فساد و معادن ظلم و فحشاء بسنجند و از تهمت ها و نارواها به این جمهورى تازه تولد یافته دست بکشند و با ملت و دولت در صف واحد بر ضد طاغوتیان و ستم پیشگان زبان ها و قلم ها را به کار بگیرند.

و مـسـاله تـبـلیـغ تـنـهـا بـه عـهـده وزارت ارشـاد نـیـسـت ، بـلکـه وظـیفه همه دانشمندان و گـویـنـدگـان و نـویـسـنـدگـان و هـنـرمـنـدان اسـت . بـایـد وزارت خـارجـه کوشش کند تا سـفـارتـخـانـه ها نشریات تبلیغى داشته باشند و چهره نورانى اسلام را براى جهانیان روشن نمایند که اگر این چهره با آن جمال جمیل که قرآن و سنت در همه ابعاد به آن دعوت کـرده از زیر نقاب مخالفان اسلام و کج فهمى هاى دوستان خودنمایى نماید، اسلام جهان گـیـر خواهد شد و پرچم پر افتخار آن در همه جا به اهتزاز خواهد آمد. چه مصیبت بار و غم انـگـیـز است که مسلمانان متاعى دارند که از صدر عالم تا نهایت آن نظیر ندارد، نتوانسته اند این گوهر گرانبها را که هر انسانى به فطرت آزاد خود طالب آن است عرضه کنند، بلکه خودنیز از آن غافل و به آن جاهلند و گاهى از آن فراریند.»