حجت الاسلام سید ناصر میر محمدیان، دبیر دفتر تخصصی تبلیغ در مورد وحدت بین حوزه و دانشگاه گفت: دو نگاه نسبت به وحدت بین حوزه و دانشگاه وجود دارد که این وحدت بین دانشجو و روحانی در برخی از کارویژه های سیاسی و فرهنگی جامعه اتفاق افتاده است اما اگر وحدت بین حوزه به عنوان مرجع دینی و دانشگاه به عنوان مرجع علوم دیگر باشد از نظر فکری باید بگوییم وحدت بین حوزه و دانشگاه بوجود نیامده است.

وی اظهار داشت: علوم دینی می تواند گزارههایی برای علوم انسانی در فضای دانشگاهی اضافه کند، این یک نگاه شاملی است.

دبیر دفتر تخصصی تبلیغ در مورد اینکه چرا این وحدت تا به امروز بوجود نیامده است، گفت: فضای علمی فضایی است که فعالیت‌های طولانی مدت جواب می‌دهد. حکومت و نظام اسلامی یک سری نیازهای کوتاه مدت نیز دارد که شاید بخش علمی از دغدغه های دانشمندان ما را در بر گرفته باشد تا ذهنشان در نگاه بلند مدت وارد نشود.

میر محمدیان معتقد است: با وحدت بین حوزه و دانشگاه، سرعت برنامه های متناقض خنثی و جهت دهی مشترک می شود و بازدهی بالاتر می رود.