(چله به چله / عشق را از غم شادی میبریم / حق خود از لبخند را / با اشک با خون میخریم ….)