کتاب پرسمان حجاب شناسی

قالب : فقه

نویسنده :مرکز فقهی ائمه اطهار

ناشر : امیرالعلم

مناسب برای مکان ها : متوسطه – سه ساله سوم / دانشگاه / حوزه علمیه / اماکن مذهبی / نهاد های عمومی / اماکن عمومی / مکان های خانگی /

مناسب برای جنسیت : زن / مرد /

مناسب برای رده ی سنی : نوجوان ۱۶-۱۸ / جوان ۱۹-۳۰ / بزرگسال۳۱وبالاتر /

مناسب برای افراد : مروّجان حجاب / – خوش حجاب / – کم حجاب /

ویژگی های ممتاز :

از جهت ساختاری :جذابیت عنوان / تناسب قطعه و حجم / کیفیت صحافی / صفحه چینی وصفحه آرایی / کیفیت ویراستاری / ریزموضوع )متناسب با عنوان( / آوردن وکیفیت فهرست منابع،واژگان،اعلام / نحوهی فصل بندی، پیوستگی منطقی بین محتوای فصول، عنوانها و زیرعنوانها / قلم روان و زبان متناسب با موضوع، هدف و مخاطب کتاب / پرهیز از تکرار یا اطناب ممل / دفع ذهنیت غلط در اول کتاب / تبیین موضوع و مسأله و هدف کتاب در اول کتاب / انگیزش مخاطب برای مطالعه / تناسب روش به کار گرفته شده با موضوع / تناسب با فرهنگ و مبانی اسلامی و هنجارهای اجتماعی / سطح علمی کتاب منتخب / شرح و تبیین دقیق واژه ها و اصطلاحات / تحلیل و استدلال منطقی / امانتداری محتوایی / باز کردن ابعاد مختلف موضوع متناسب با حیطه کتاب / میزان دستیابی به اهداف / جمع بندی و نتیجه گیری مناسب
از جهت محتوایی :گستردگی استفاده از آیات وروایات / قدرت انطباق روایات با آیات قرآن کریم / قرائت و ضبط صحیح کلمات و اعراب گذاری آنها / انتخاب مناسب آیات و روایات متناسب با موضوع / ترجمه صحیح، به روز، روان و دقیق عبارات به فارسی