در این مراسم جوایز افراد برنده تقدیم شد: ۱-حنانه شفیعفر    ۲- علی محمدزارعی   ۳- مریم دهقان    ۴- سیدمرتضی خوش گفتار   ۵- ماهان پورروح الامین   ۶- عادل اسکندری   ۷- محسن بلوکی