مراسم سالگرد آیت الله سیدابوالقاسم اریب فومنی در مسجد بالامحله فومن در روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

اریب-فومنی