به گزارش خبرنگار ثامن این سفر ۵ روزه به ظرفیت ۴۳ نفر به صورت خانوادگی برگزار شد و از تاریخ ۲۶ الی ۳۰ شهریور ادامه داشت. طبق معمول محل حرکت این سفر از مقابل مرکز اداری-آموزشی هیات محبین الرضا واقع در بلوار امام رضا(ع) بود.

از حواشی این سفر می توان به نکات زیر اشاره کرد:

  • بازدید از شهر تاریخی توس
  • برگزاری مسابقه پیامکی آشنایی با امام رضا(ع) و اهدای جوایز به زائرین
  • زیارت دسته جمعی در روز مخصوص زیارتی امام رضا( ۲۳ ذی القعده)
  • خراب شدن کولر اتوبوس هنگام برگشت و تعویض اتوبوس در ترمینال غرب تهران
  • صرف ناهار روز اول در حسینیه ای دیگر و منتظر ماندن  تخلیه حسینیه اصلی برای استقرار زائرین و . . .