ماه مبارک رمضان یک فرصت آشتی کنان است و خداوند متعال بهانه ای تراشیده تا ارتباط با او برقرار شود و در این مسیر  قرآن و مسجد جایگاه اساسی دارند که امروز این دو امر مهم در جامعه آن چنان که باید جایگاه خود را نیافته‌اند.
وی افزود: به مسجد باید نگاه تمدنی شود، مسجد مرکز اجتماع ما است و ما به عنوان فعال فرهنگی در احیای این مرکز باید تلاش کنیم.

دبیر دفتر تخصصی تبلیغ ادامه داد: از فرصت خلوت و تفکر باید بیشتر استفاده کنیم. در این ماه معده خالی است در نتیجه دل آمادگی بیشتری دارد . از طرفی چون این خود نگه داری برای خداوند است یک تذکر و حضور قلب است و به دلیل ضعف جسمانی  فرصت ما برای تکاپو نیز کمتر است . در مجموع یک فرصت ذکر و خلوت و تفکر که یکی از مهم ترین عبادات است فراهم می شود.

وی افزود: امروزه متاسفانه ما وقت زیادی از خود را به رسانه های جمعی و اینترنت اختصاص می دهیم  و ما باید این فرصت خلوت در این ماه مبارک را قدر بدانیم.