سوالات مسابقه کتابخوانی

بسم الله الرحمن الرحیم
سوالات مسابقه کتابخوانی
نکات:
1:لطفا به سوالات پاسخ کوتاه دهید.
2:با پاسخ به حداقل 8 سوال از 12 سوال در مسابقه شرکت داده خواهید شد.
3:در صورتی که پست الکترونیک ندارید ، فیلد آن را به صورت test@test.com پر کنید.