کارگاه راه روشن به مدت دو روز در یکی از اردوگاه های استانی در فضایی صمیمی برگزار خواهد شد.

با حضور اساتید متخصص کشوری و استانی همراه با ارائه گواهی پایان دوره.

جهت ثبت نام با شماره  ۰۹۳۹۱۳۱۷۸۰۲ تماس حاصل نمایید.

دوره-عفاف-حجاب

کانال رسمی موسسه معبر/