هرچند هرگز نمی‌توان به طور قطعی در رابطه با حوادث اخیر و عوامل پشت پرده آن حکم داد، اما وجود شواهدی، تردیدهایی جدی در مورد روایت رسمی اعلام‌شده از سوی پاریس ایجاد کرده است. باید پذیرفت که همیشه پای یک صهیونیست در میان است…