جهان سوم جاییست که:

بدبختی های خود را به پای دشمنان خود ساخته می گذارند.

کشورهای پیشرفته را عامل استثمار خود می دانند.

آمارهایشان از فیلترینگ های خوشبینانه رد می شود یعنی جایی که به نفعشان نباشد موثق ترین آمارها غیر قابل اتکاست و جایی که به نفعشان باشد بدترین منابع آماری که هیچ سندیتی ندارد می شود موثق ترین منبع اشاره.

هر جا که کارشکنی باشد به دنبال فردی می گردند تا او را مجازات کنند در حالی شعارهایشان ریشه کن کردن علت هاست مردمی ترین شعارها در آنجا پا می گیرد و همین شعار دهندگان با عملکرد خود ریشه مردم را می زنند.

همیشه چند دشمن آماده و تازه نفس در کنار خود دارند تا تمامی تقصیرها را به گردن آنها بیاندازند.

شعار آزاد بودن انتقادشان تا حدیست که عکس آن محقق می شود یعنی زندانهایشان انباشته از اشخاصی است به لحاظ اعتقادی و انتقادی از حاکمانشان فاصله دارند.

همانهایی که یک روز به خاطر مردم در زندانها بودند بعد از آزادی و قرار گرفتن در راس، خود ، همان آزادی ها را به مسلخ می برند.

به انتقادهای شدید مردم و آزادی های مدنی غرب ریشخند می زنند در حالی که در آنجا از آزادی های مدنی و انتقاد هیچ خبری نیست.

غ_م


چگونه به كساني كه اين همه كودتا و جنگ و استثمار و ترور و تحريم و تهديد را ديدند و متوجه دشمني دشمنان نشدند بفهمانيم كه شما دشمن داريد؟!؟!؟ چگونه بفهمانيم كه در هر جايي كه يك كشور مستضعف وجود دارد آنجا حتما يك كشور به قول شما پيشرفته يا نفتشان را مي برد يا طلايشان را مي برد يا الماسشان را مي برد، چگونه بفهمانيم كه بيشترين زندان هاي غير مجاز را همان بتهاي پيشرفت شما دارند، از گوانتانام و ابوغريب كه رسما در آن شكنجه هم ميكنند محاكمه اي هم وجود ندارد، نظارتي هم نمي شود و از كسي هم مجوز نميگيرند، چگونه بفهمانيم كه آنها كه مدعي آزادي هستند و به خدا و پيامبران و ائمه توهين ميكنند جايي كه حرف منافع صهيونيست باشد دانشمنداني كه نتايج تحقيقاتشان مخالف افسانه هاي اسرائيل باشد را در سن ۹۰ سالگي زنداني ميكنند، چگونه مي توان به كساني كه متوجه كاپيتولاسيون نشدند و نفهميدند كه دشمن از كشورشان حق توحش ميگرفته فهماند كه شما مظلوم و مورد استثمار بوديد….

به راستي مي توان كسي را كه خوابيده را بيدار كرد؟!؟!؟ به راستي كسي كه ريختن خون جوانانش را در جنگ و ترور و هواپيماي مسافري ديده و ديده كه به قاتلان فرزندان اين ملت مدال افتخار داده اند و متوجه نشده كه بعضي ها با ملتش دشمنند را چگونه مي توان آگاه كرد؟!؟!؟! به قول حضرت امير اينان بايد زير چكمه هاي دشمن هشيار شوند و راه ديگري براي هشيار كردنشان نيست.