بزرگداشت سی و چهارمین سالروز شهادت روحانی شهید حسن عسکری با سخنرانی آیت الله رمضانی پنجشنبه مورخ ۸ شهریور برگزار خواهد شد.

۲۱۴۸۴۵۱۱۵۴۸۴۳۲۱۵۴۹۴۶۲۹۷۶۹۹۸۵