همایش  تبیین سیاستهای استکباری امریکا از قطع نامه ۵۹۸ تا توافقنامه ژنو باسخنرانی سردار دکتر حسین الله کرم  ،ساعت ۵ عصر، ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۴ در مهدیه رشت با همت مرکز فرهنگی دینی شباب اهل الجنه برگزار می شود.