نامه ای که معادلات را بهم ریخت.شبح ترس لقبی که عرب ها برای فرمانده سپاه قدس به کار میبرند در این چند سال اخیر نام قاسم سلیمانی با نام ایران در معادلات و تصمیم سازی های کشورهای منطقه غرب آسیا پیوند خورده است.