امیر حجت مرادی، فعال قرآنی و فرهنگی گفت: اولین گام برای ما نیاز سنجی مخاطبین است تا  به وسیله آن نیازها و اولویت کارها مشخص شود.

وی افزود: مهم ترین ضرورت امروز این است که خود دست اندرکاران امور قرآنی عامل باشند. عمل ما باید نمایانگر قرآن باشد نه این که فاصله‌ای عمیق با فرهنگ قرآن داشته باشد.

 وی درزمینه ابتکار در ارائه مفاهیم قرآنی گفت: بهترین نمونه‌ای که در این زمینه سراغ داریم مباحث تدبر در قران است که ما می توانیم به اجرای این طرح در محیط خود اقدام کنیم و این طرح رویکردی جدید است که آسیب ها و کاستی های محتوایی را ندارد.

این فعال قرآنی در پایان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان ساخت: سخنان آقا در ابتدای ماه مبارک بی نظیر و جامع است و می تواند نقطه عطفی در راستای فعالیت های قرآنی باشد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین نگاه‌های ایشان بحث اسلام آمریکایی و اسلام ناب‌محمدی است که با توجه به حوادث منطقه مطرح کردند و از سویی یکی از مهم‌ترین پشتوانه های ساخت درونی را قرآن دانستند.