پرسش:

آیا با توجه به آیات سوره واقعه، تعداد اندکی از انسان‌های آخرالزمان به بهشت می‌روند؟

پاسخ:

خداوند در سوره واقعه آیات ۱۲ و ۱۳ می‌فرماید:

«بسیاری از امم پیشینیان به بهشت می‌روند و عده قلیلی از متأخران» که برخی گفته‌اند: منظورشـان امت محمـد(ص) و مردم آخر‌الزمان است، آیا واقعا منظورش این است که تعـداد کمی از انسان‌های آخر‌الزمان به بهشت می‌روند و تعداد بسیاری از انسان‌های قبل از پیامبر ما به بهشت می‌روند. در این باره لازم است مجموعه آیات قبل و بعد این آیات را ملاحظه کنیم تا به پاسخ برسیم:

از آیه ۷ به بعد می‌فرماید: «شما در روز قیامت سه گروه خواهید بود، گروهی افراد با برکت هستند که مشهورند به اصحاب دست راست، و اصحاب با برکت که اعمال نیکشان بیشتر است و اهل بهشت هستند و گروه دیگر افراد شوم و افراد بدبختی هستند که اهل دوزخ می‌باشند و گروه سوم «والسابقون السابقون» هستند پیشگامان امت، و سابقین در ایمان و عمل، که اینها همان مقربان درگاه الهی هستند و در بهشت پر نعمت جای دارند.

بعد می‌فرماید: که اینها گروه زیادی از پیشینیان و گروه اندکی از امت‌های بعدی خواهند بود.

بنـابراین آیـات شـریفه در مقـام ایـن است که مـا را به سه گروه تقسـیم کنـد یـک گروه بهشـتی و یـک گروه جهنمی و گروه سـوم پیشـگامان در ایمان و عمل هسـتند که انـدکی از آنها، از امت‌های بعـدی مثل امت اسـلام می‌باشـد و بسـیاری از آنها از امت‌های پیشین هستند.

این مروری بود بر آیات، حال در تفسـیر این آیات باید ملاحظه شود که مقصود از این پیشگامان، که گروه اندکی از آنها، از امت پیغمبر اسلام هستند چه کسانی هستند؟

تفسیر اول: در برخی از روایات آمده که «سابقین» هابیل- مومن آل فرعون – حبیب نجار – و امیرالمؤمنین علی(ع) هستند که از پیشگامان امت‌ها در ایمان آوردن به پیامبران الهی بودند.در این روایت می‌بینیم سه نفر از سابقین از امت‌های قبلی هسـتند و یکی از آنها از امت اسـلام، که حضـرت امیر(ع) است، اگر اینگونه روایات و اینگونه تفسـیر ملاک باشد افرادی که سابقه در نیکی و ایمان دارند یعنی آن اصحاب خاص مثل امیرالمؤمنین علی(ع) در امت اسلام اندک بودند، و در امت‌های پیشین زیادتر بودند.  چرا پیشگامان ایمان در امت‌های پیشین زیادتر بودند؟ چون تعداد پیامبران قبلی زیادتر بوده پیغمبر اسـلام یک نفر است و یک صـحابی خاص مثل امیرالمؤمنین علی(ع) دارد یا تعداد اندکی صحابه پیشگام مثل امیرالمؤمنین علی(ع) دارد، اما امت‌های پیشین، تعدادشان فراوان است، پیامبرانشان زیاد است و اصحاب سابقین آنها، به صورت طبیعی نسبت به امت اسلام، زیادتر خواهد بود.

تفسیر دوم: در روایت دیگری حکـایت شـده که از پیغمبر(ص) سوال شـد: «مقصود از این سابقین چه کسانی هسـتند؟ حضـرت پاسخ فرمودند: «علی(ع) و پیروان او سابقون هستند!»بنـابراین مطلب که امیرالمومنین علی(ع) و پیروان او سـابقین باشـند معنـا چنین می‌شود گروه زیادی پیشـینیان شـیعه و گروه اندکی از پیشینیان شیعه که از مقربین هستند. این دو تفسیری بود که در مورد این آیات مطرح است ولی آنچه که در پرسش آمده بود آیا واقعا عده کمی از مردم آخرالزمان به بهشت می‌رونـد این بـا هر دو تفسـیر آیه ناسازگـار است! زیرا معنای آیه این است که یک عـده‌ای از سابقین در امت‌های پیشـین نسبت به امت اسلام زیادتر بودند، یا در صدر اسلام نسبت به آخرالزمان زیادتر بودند؛ اما این بدین معنا نیست که افراد کمی از امت آخر الزمان به بهشت می‌روند بلکه بدین معنا است که در آخر الزمان، افرادی که جزء سابقین باشـند، یا در امت اسـلام، افرادی که جزء سابقین باشـند و به بهشت برونـد کم خواهنـد بود، ولی می‌تواننـد از اصـحاب یمین باشـند و به بهشت برونـد زیرا دو گروه به بهشت می‌رونـد: یکی «اصـحاب المیمنه»، یکی «السابقون السابقون».

کیهان/