اردوی شبکه اجتماعی همسنگر در تاریخ های ۲۲ و ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ با حضور جمعی از اعضاء این شبکه از ستادهای رشت، رودسر و لنگرود در ارتفاعات ۳۰۰۰ متری گیری از توابع اشکورات شهرستان رودسر  با حضور دکتر ترابی برگزار گردید که برنامه های این اردو شامل کوه پیمایی، جلسات پرسش و پاسخ، جلسات اخلاقی و تربیتی، برگزاری دعای پرفیض کمیل، مشاوره های تربیتی و . . .

۱۱۷۵ ۱۱۷۷ ۱۱۷۶ ۱۱۷۹ ۱۱۷۸ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۰ ۱۱۸۵ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۶