اجتماع  کودکان و مادران ایرانی در گرامی داشت کودکان شهید غزه و محکومیت رژیم کودک کش اسرائیل