در این سوره به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره می شود که قرآن را شنیدند و به آن ایمان آوردند و به توحید اقرار کردند.

بگو به من وحی شده است که تنی چند از جنیان گوش فرا داشتند و گفتند: راستی ما قرآنی شگفت آور شنیدیم (که) به راه راست هدایت می کند. پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نخواهیم داد.

بیش از نیمی از این سوره (آیات ۱ تا ۱۵) به سخن جنیان مؤمن اختصاص دارد؛ از اینرو آن را سوره جن نامیده اند.

جن نوعی از مخلوقات خداست که از حواس پنجگانه ما پنهان و پوشیده است. قرآن کریم از وجود چنین موجوداتی خبر داده و در آیات مختلف درباره آنان مطالبی را بیان کرده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

  1. آفرینش جن قبل از خلقت بشر بوده است.
  2. همچنانکه نوع بشر از خاک آفریده شده است جنیان از آتش خلق شده اند.
  3. آنها هم مانند انسان، زندگی و مرگ و قیامت دارند.
  4. مانند انسان نر و ماده و تولید مثل و ازدیاد نسل دارند.
  5. جنیان دارای شعور و اراده اند. علاوه بر آن، حرکات سریع و کارهای بسیار سختی را می توانند انجام دهند که از نوع بشر ساخته نیست؛ مانند آنچه در داستان حضرت سلیمان آمده است.
  6. آنها نیز مانند انسان تکلیف دارند؛ هم در اعتقاد و هم در عمل. از اینرو در بین آنان نیز مؤمن و کافر وجود دارد و برخی از آنان صالح و برخی دیگر فاسدند.
  7. ابلیس از طایفه جن و دارای فرزندان است. او و قبیله اش در حالی که ما نمی توانیم آنها را ببینیم، ما را می بینند.

در این سوره از قول برخی جنیان مؤمن چنین نقل شده است که:

و از میان ما (جنیان) برخی صالح و برخی غیر صالحند، و ما بر طریقه های گوناگونیم… . ما چون کلام هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم؛ پس کسی که به پروردگار خود ایمان آورد، از هیچ نقصان و ناملایمی بیم ندارد. و از میان ما برخی مسلمان (و تسلیم و فرمانبردار خداوند) و برخی منحرفند. پس هر کس اسلام آرد (و تسلیم فرمان خدا باشد)، آنان به دنبال حقند، و اما منحرفان، هیزم جهنم خواهند بود.

کتاب گلستان سوره‌ها – ص ۱۲۴ / محمدحسین جعفری

تسنیم/